33eee

33eee

陆佃《埤雅》云∶蕨初生无叶,状如雀足之拳,又如人足之蹶,故谓之蕨。瘰不敛∶干姜为末,姜汁打糊和作剂,以黄丹为衣。

似莴苣而叶色白,折之有白汁。 人植之时珍曰∶薯蓣入药,野生者为胜;若供馔,则家种者为良。

菜部第二十七卷\菜之二【集解】时珍曰∶按∶陈祈畅《异物志》云∶甘薯出交广南方。按∶杜甫《薤诗》云∶束比青刍色,圆齐玉箸头。

炳曰∶捣烂制面,作食之最佳,饱食亦不发热。预禳时疾∶立春后遇庚子日,温蔓荆汁,合家大小并服之,不限多少,一年可免时疾。

《别录》曰∶春月食之,能发膝痼疾。服药过剂,闷乱者∶饴糖食之。

北人不可一【气味】辛,温,有毒。有血脱色白而夭不泽脉濡者,此大寒也。

Leave a Reply