No707嫩模玄子貂蝉-异域舞娘COS性感服饰半露豪乳诱惑30P玄子头条女神

No707嫩模玄子貂蝉-异域舞娘COS性感服饰半露豪乳诱惑30P玄子头条女神

正自内伤,邪自内出。 舌上红黑色舌上润白苔舌根独黄色舌上白黄色舌上黄芒刺舌尖独青色舌上黑黄色舌上黑芒刺舌根独黑色舌上青黄色舌上白芒刺舌尖惨红色舌上粉白苔舌上青红色舌心独黄色舌上干白苔舌上淡黄色舌边独白色舌裂而开瓣舌如猪腰色舌之分辩,实属繁冗,亦难尽举。

苟因寒邪阻滞,以及误食生冷,又当以温中行滞为主,无专以此二方为是。 若瞑目谵诘,脉空无神,又当回阳,不可养阴。

仲景亦何常弃而不用。如系外寒风冷,必有恶风畏寒,发热身痛,仍宜发散,如桂枝汤是也。

今气之喘,不由作劳而亦迫促不舒,且非静而能镇,是孰使之然哉?桂、附、辛归金而热归火,大能升水降火,交接心肾。

阳明为五脏六腑之海,生精生血,化气行水之源也。因内伤而致者,由素秉阳衰,有因肾阳衰而不能启真水上升以交于心,心气即不得下降,故不卧;有因心血衰,不能降君火以下交于肾,肾水即不得上升,亦不得卧。

正也者,阴阳太和之气也。凡素秉不足之人,忽然两手肿大如盂,微痛微红,夜间、午后便烧热难忍。

Leave a Reply