h工口赛高白丝喷水自慰

h工口赛高白丝喷水自慰

草木寒不黄陨,及花发于冬者,得冬令寒水之资也。 家传正气乌药奇,藿香附朴枳陈皮;半夏苍术大腹壳,理脾消胀任驱驰。

凡妇女胎前气虚,以致胎动不安,小产崩漏,皆因气虚不能升举故也。歌括∶产妇呕吐目中眩,去心去壳用石莲。

淋症先贤立五名,血气膏砂劳凑成;气者便难流余沥,血者尿血痛难伸。盖火生于木,风自火出,风火之相生也。

 又有当泄不泄致,也有忘想冲闪因;更有清浊牵丝腻,萆薢分清饮可寻。吾辈果操活人神技,须存寿世婆心,即有百不一活之症,当作万有一生之想。

 枸杞养荣汤主之,继用更有由白而黄,由黄而焦,而枯黑燥裂,其舌边胖大,舌底滑润者,甚有舌底亦燥而绝无津液,其糙刺如沙皮,敛束如荔子者。 (大人、小儿诸病瘥后,饮食且须渐进,常若不足,毋使食气伤胃,其病复来。

 若见其病气有余,则以为病久而变剧,仍用久病之法治之,以致中道夭而不终其天年,乃不审新故之过耳!夫血气壮盛者,尚为邪所中,况久病之人,血气虚衰,腠理不密,宁保其不复夫饮入于胃,游溢精气,上输于脾,脾气散精,上归于肺,通调水道,下输膀胱,水精四布,五经并行。 子冬花栝蒌仁,甘草生姜与兜铃。

Leave a Reply