XiuRen秀人网No1006李宓儿63P

XiuRen秀人网No1006李宓儿63P

甘草法预以甘草细切少许,临产时,以绵裹沸汤泡盏内覆温,收生之际,以软棉裹指,蘸甘草汁拭其口。 至二百二十四日七变,生辛属手太阴经,肺藏魄主声。

余先用六君子汤数剂,后用补中益气汤渐愈。虫疳者,其虫如丝,出于头项腹背之间,黄白赤者可治,青黑者难疗。

后颏间常赤,作渴有痰,此禀赋肾气不足,用地黄丸而诸症瘥。若初病元气无亏,乳食如常,发热壮热,二便秘结,作渴饮水,睡不露睛者,悉属形病俱实,当治邪气。

一小儿惊风,服抱龙丸、保生锭,吐涎甚多,又汗出发痉,仍欲祛痰。后复伤风邪,痰盛喘急,饮食不下。

肾属水主于骨髓,所藏者精,气之轻浮能上而不能下,精之沉重能下而不能上,此物性之自能。虚则面色青白,恍惚神缓,口中虚冷,嘘气软弱,喜热恶寒,泄泻多尿,或乍凉乍温,怫郁惊惕,上盛下泄,夜则虚汗,屈体而卧,睡露睛,手足指冷,宜用调补。

若肚腹痞满,肢体肿胀,手足并冷,饮食难化,或大便泄泻,呼吸气冷者,此真阳衰败,脾肺肾虚寒不能司摄,而水泛行也,急用加减肾气丸,否则不治。一小儿十四岁,用功劳苦,半载后自汗盗汗,形体殊倦,朝用补中益气汤加五味子、蔓荆子;夕用十全大补汤寻愈。

Leave a Reply